NẮP CHAI

IN ẤN

MÀNG SEAL

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Phượng
Hà Nội - 0982 225 907

Vũ Đình Phương
Hà Nội - 0903 225 907

Trần Mai Thảo
Sài Gòn - 0966 766 968

Nắp Trung Bình

28x32
28x32
28x38
28x38
Bóc Xé
Bóc Xé
28x32
28x32

Nắp Siêu Dài

Nắp siêu dài
Nắp siêu dài
Nắp siêu dài
Nắp siêu dài
30x60
30x60
30x55
30x55

Nắp Thú Y

Nắp Thú Y
Nắp Thú Y
Nắp Thú Y
Nắp Thú Y
Nắp Thú Y
Nắp Thú Y
Nắp Thú Y
Nắp Thú Y

Nắp Nhựa

Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa
Nắp nhựa

Nắp Chai Các Loại

Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai
Nắp chai